Mandala Slovakia

Čo pre vás vieme urobiť?

Mandalový teambuilding

Tímová a zároveň individuálna sebarozvojová aktivita pre skupinu max 12 ľudí. Čas trvania 3-4 hodiny.

1. Aký si element? Spoznaj sám seba!

V úvode sa formou krátkej prezentácie zoznámime s pôvodom a významom slova MANDALA a priblížime si fenomén tzv. OSOBNEJ MANDALY. Zoznámime sa s unikátnym know-how, podľa ktorého budú účastníci tvoriť mandaly. Každý jednotlivec si vytvorí svoju vlastnú osobnú mandalu podľa dátumu narodenia / plátno 30×30 cm / a dostane k nej osobný výklad /sprievodný list/ v písomnej forme. Vo voľnom asociatívnom dialógu s lektorom sa dozvie o svojich osobných kvalitách z pohľadu filozofie 5 elementov. Zároveň sa dozvie o tom, s ktorým kolegom ako môže vylepšiť svoje vzťahy a spoluprácu podľa 5 elementov a s ktorým sa to nedá. A čo s tým, keď sa to nedá? Všetci účastníci tak získajú úplne nový pohľad na to, ako funguje ich kolektív, kde má svoje limity a ako sa dá zharmonizovať. 

Každý účastník si sám namaľuje svoju osobnú mandalu – silný motivačný prostriedok, ktorý dokáže otvoriť jeho skrytý potenciál a možnosti ďalšieho sebarozvoja. Osobná mandala sa môže stať účinným vizuálnym prostriedkom, ktorý bude podporovať kreativitu, sústredenie a pozitívne mentálne nastavenie človeka. /Mandalu je možné umiestniť na pracovisku ale aj v privátnom priestore/.

Celý proces tvorenia osobnej mandaly má príjemné relaxačné účinky, dokáže odbúrať vnútorné komunikačné bloky, prebudiť tvorivosť a vypojí človeka z jeho bežných stereotypných myšlienkových pochodov. Pri tvorení osobnej mandaly sa stáva aktívnejšou pravá hemisféra mozgu, ktorá aktivuje intuitívnu a obrazovú zložku osobnosti, vďaka ktorej sa v človeku prebúdza životná radosť a príjemné pocity spolupatričnosti. V tomto uvoľnenom stave zažíva človek pocit kreatívneho FLOW, vďaka ktorému sa po nakreslení mandaly cíti človek pokojnejší, silnejší, živší, optimistickejší, schopný prežívať život v prítomnej chvíli v celej svojej plnosti.

Na záver druhého tvorivého cvičenia si urobíme spoločnú vernisáž ako naozajstní umelci.

2. Vytvorme spoločne harmonický svet!

V druhej časti teambuildingu vytvoríme všetci spoločne jednu veľkú firemnú mandalu 100x100cm, pri ktorej prebiehajú rôzne individuálne i tímové harmonizačné procesy. Účastníci sa snažia o súčinnosť, strategicky riešia komponovanie mandaly a všetci súčasne sa podieľajú na úspešnej realizácii projektu. Mandala potom môže zostať vystavená vo firemných priestoroch ako silná pripomienka vydarenej spolupráce a harmonického prepojenia všetkých zúčastnených. Z celého tvorivého procesu sa urobí videozáznam. Lektor ako koordinátor jednotlivých aktivít a profesionálny pozorovateľ celého tvorivého procesu môže po skončení mandalového projektu poskytnúť účastníkom spätnú väzbu – personálnu a procesuálnu analýzu celého kreatívneho diania.

V cene je zahrnuté: lektorné, výtvarný materiál, osobné diagnostiky účastníkov + e-book Unikátny farebný kód pre každého účastníka + cestovné náklady lektora v rámci Slovenskej republiky

Kontakt: objednavky@mandala-fengshui.eu alebo tel. kontakt 00421 905 897 913

Mandala event VIP

Tvorivý event – individuálne stretnutie s riadiacim pracovníkom, ktorý sa chce pozrieť na riadenie firmy a svoju pozíciu z novej prekvapujúcej perspektívy. Stretnutie trvá 3-4 hodiny.

1. Čo sa vo mne skrýva?

V úvode sa formou krátkej prezentácie zoznámime s psychologickými vlastnosťami mandaly, vysvetlíme si účinky a možnosti jej použitia v dnešnom modernom svete. Priblížime si vedecky overené fakty, ktoré svojím výskumom dokázal známy švajčiarsky psychiater Carl Gustav Jung a ukážeme si, ako sa v súčasnosti pracuje s mandalovými princípmi vo vede a architektúre. Potom sa pustíme do tvorenia prvej spontánnej osobnej mandaly podľa presne stanoveného postupu.Objavíme, čo sa skrýva v osobnom kruhu mandalového tvorcu. Po nakreslení mandaly urobíme analýzu farieb a tvarov a zistíme, aké posolstvo mandala zviditeľňuje podľa princípu 5 elementov. To bude základná úvodná informácia, ktorá nám ukáže, kde sa skrýva zablokovaný potenciál riadiaceho pracovníka a ako sa dá uvoľniť.

2. Čo už nepotrebujem?

Druhá mandala dokáže vyplaviť z hlbších vrstiev nevedomia zaťažujúce vzorce správania (zdedené z detstva alebo z prežitých krízových momentov života) a naštartovať očistný proces, vďaka ktorému dochádza k uvedomeniu si svojich starých emocionálnych vzorcov správania, ktoré podvedome nepriaznivo ovplyvňujú naše konanie. Vďaka vedomému spracovaniu aktuálne zviditeľnenej životnej témy sa zvykne prebudiť intenzívna vnútorná sila, ktorú mandalový tvorca zažíva ako uvoľnenie vnútorného napätia a nárast osobnostného rozvojového potenciálu. Symbolicky to vyjadruje vták Fénix, ktorý sa znovu zrodí z vlastného popola.

3. Aké energie vyžarujem? Aké mám dary?

Tvorenie osobnej mandaly podľa dátumu narodenia podľa 5 elementov otvára nové možnosti sebarozvoja a odhaľuje doteraz nepoznané kvality osobnosti, ktoré je možné využiť v riadiacich a rozhodovacích procesoch, ale aj v súkromnom živote. Z analýzy osobnej charakteristiky odvodenej z dátumu narodenia, sa klient dozvie, ako fungujú jeho energie podľa 5 elementov na úrovni myslenia a charakteru osobnosti, v duševnej emocionálnej oblasti a v telesnom každodennom rozmere. Ak sa tam vyskytne energetický blok, povieme si, ako ho odstrániť a ktoré energie – elementy – je vhodné vedome doplniť do svojho životného štýlu a spôsobu práce, aby celkové vyžarovanie človeka vysielalo do okolia harmonický impulz. Osobná mandala má aj významnú motivačnú funkciu.Jednoduchým spôsobom sa do nej dajú vložiť energoinformačné odtlačky pozitívneho nastavenia mysle a vízie, ktoré by sa mohli v budúcnosti zrealizovať v kariérnom alebo osobnom živote. Mandala s ukotveným osobným energoinformačným programom bude potom nenásilným spôsobopm na podvedomej úrovni podporovať napĺňanie klientom stanovených kariérnych alebo životných cieľov.

Event je možné absolvovať aj online.

V cene je zahrnuté lektorné, výtvarný materiál, osobná diagnostika, osobná mandala podľa klientovho dátumu narodenia od Ľubomíra Slejzáka + cestovné náklady lektora v rámci Slovenskej republiky

Kontakt: objednavky@mandala-fengshui.eu alebo tel. kontakt 00421 905 897 913

 

Aký som element? Aké mám dary?

30 min. konzultácia podľa vášho dátumu narodenia ONLINE

Ľubomír Slejzák vytvoril unikátne know-how pre tvorenie osobných a firemných mandál. Podľa dátumu narodenia vieme v dialógu zistiť, aký element dominuje vo vašom živote, aké sú vaše silné stránky osobnosti, aké máte v sebe skryté dary a talenty, ktorý smer kariérneho a osobného rastu je pre vás prirodzený, kde môžete dosiahnuť s veľkou pravdepodobnosťou úspech a mnoho ďalších prekvapujúcich zistení, ktoré vyplynú z komunikácie. Z diagnostiky 5 elementov vieme tiež odhaliť vaše vnútorné bloky a napätia, ktoré brzdia realizáciu vášho plného potenciálu a vieme dať odporúčania, ako sa dajú energetické bloky zharmonizovať. Dostanete odporúčania, ako si doplniť chýbajúci element do svojho pracovného i osobného života.

Súčasťou konzultácie sú aj odporúčania k používaniu osobných farieb. Pozrieme sa na to, ktoré farby preferujete, ako na vás v súčasnosti pôsobia a ktoré nové farby je vhodné zaviesť do vášho outfitu, šatníka a interéru, aby podporili vašu prirodzenosť a úspech.

Všetky dôležité zistenia a harmonizačné postupy dokáže mandalový tvorca Ľubo Slejzák zahrnúť do unikátneho spracovania vašej osobnej mandaly. Dozviete sa, v akých farbách by mohla byť zhotovená vaša osobná mandala, aby vám priniesla do vášho pracovného i osobného života pozitívny impulz. Mandalu si nemusíte záväzne objednávať. Ak by Ste sa v budúcnosti rozhodli pre vytvorenie vašej osobnej mandaly, dostanete ju u nás vďaka tejto konzultácii s 21% zľavou.

Ku konzultácii od nás dostanete zdarma e-book Unikátny farebný kód od Ľubomíra Slejzáka.

Odmenu za konzultáciu nechávame na vašom posúdení. Ak sa vám konzultácia bude páčiť, môžete odmeniť vášho konzultanta dobrovoľnou sumou.

Kontakt: objednavky@mandala-fengshui.eu alebo tel. kontakt 00421 905 897 913

exkluzívna mandala 3

Firemná mandala

Firemná mandala podporuje pozitívne zmeny v biznise. Pre jej vytvorenie je potrebné poskytnúť dátum vzniku firmy (kedy bola podpísaná zakladajúca zmluva alebo dátum začatia podnikania) a bližšie špecifikovať predmet podnikania. Ak máte zaužívané logo a farby firmy, môžeme to tiež zakomponovať do firemnej mandaly.

Čo bude Vaša firemná mandala vyžarovať na informačnej úrovni? V čom konkrétne by mala podporovať firmu? K tomu je potrebná krátka osobná konzultácia s mandalovým tvorcom Ľubomírom Slejzákom.

Čo môže firemná mandala podporiť?

● zvýšenie prosperity ● harmonizácia medziľudských vzťahov na pracovisku ● očistné a ozdravné procesy vo firme ● nové smerovanie – vízia ● podpora manažmentu ● podpora riadenia ● harmonizácia vzťahov so zákazníkmi ● zvýšenie počtu spokojných zákazníkov ● harmonizácia vzťahov s obchodnými partnermi ● expanzia ● aktivácia a harmonizácia celej siete pobočiek ● šťastie na nových spoľahlivých zamestnancov ● šťastie na nových obchodných partnerov ● aktivácia nových nečakaných príležitostí a kontraktov

Použitie mandaly má široké možnosti: Firemná mandala dokáže aktivovať pozitívne prúdenie energií v konkrétnom priestore a má zároveň aj silné ochranné účinky /napr. vo vstupnom priestore/. Digitálna forma firemnej mandaly môže mať široké využitie vo firemnej kultúre, firemných listinách, v internetovom priestore, prezentačných záležitostiach, darčekových a propagačných predmetoch, firemnom oblečení a pod.

Firemná mandala pre celú sieť /pobočiek, obchodov, obchodných partnerov, mlm systém a pod./: Pre firmu s viacerými pobočkami, obchodmi, prevádzkami a pod. je možné vytvoriť jednu väčšiu centrálnu firemnú mandalu umiestnenú v sídle firmy a ďalšie menšie firemné mandaly, ktoré budú vhodne umiestnené v konkrétnych prevádzkach. Všetky mandaly spoločne tak budú aktivovať, harmonizovať a prepájať celú firmu v spoločnom zámere.

CENOVÉ HLADINY:

Firemná mandala 40 x 40 cm  / 402 € /

Firemná mandala 60 x 60 cm  / 600 € /

Firemná mandala 80 x 80 cm / 801 € /

Firemná mandala 100 x 100 cm  / 1008 € /

Cena každého z rozmerov zahŕňa vytvorenie firemnej mandaly podľa unikátneho know-how 5 elementov + 30 min. konzultácia k podnikateľskému zámeru a vhodnému umiestneniu mandaly + k mandale dostanete grátis 3 ks tričká s naším originálnym mandalovým dizajnom s motívom vašej novovytvorenej firemnej mandaly

Dodacia doba: 6 týždňov /za 20% príplatok expresne do 3 týždňov/

Dovoz v rámci Slovenskej republiky ZDARMA: Mandalu vám dovezie autor osobne a na mieste vám poskytne aj osobnú konzultáciu

Dodanie do zahraničia: spoľahlivou kuriérskou službou + 30 min. osobná konzultácia online

Kontakt: objednavky@mandala-fengshui.eu alebo tel. kontakt 00421 905 897 913

Manažérska mandala

Manažérska mandala je špeciálna osobná mandala, ktorá sa vytvára podľa dátumu narodenia konkrétnej osoby – manažéra, riadiaceho pracovníka.

Čo môže manažérska mandala podporiť?

● kreativita v riadení a manažovaní ● nové smerovanie – vízia ● koncentrácia ● odbúranie stresu ● harmonizácia pracovných vzťahov vo firme ● harmonizácia vzťahov s obchodnými partnermi ● osobný kariérny rast ● šťastie na výber nových spoľahlivých zamestnancov ● aktivácia nových nečakaných príležitostí a kontraktov ● 

CENOVÉ HLADINY:

Manažérska osobná mandala na cestovanie 20 x 20 cm / 99 € /

Manažérska osobná mandala 40 x 40 cm / 402 € / + mandalové tričko grátis

Manažérska osobná mandala 60 x 60 cm  / 600 € / + mandalové tričko grátis

Manažérska osobná mandala 80 x 80 cm / 801 € / + mandalové tričko grátis

Manažérska osobná mandala 100 x 100 cm  / 1008 € / + mandalové tričko grátis

 + k manažérskej osobnej mandale dostanete grátis tričko s naším originálnym mandalovým dizajnom s motívom vašej manažérskej osobnej mandaly

Dodacia doba: 6 týždňov /za 20% príplatok expresne do 3 týždňov/

Dodanie v rámci Slovenskej republiky ZDARMA: spoľahlivou kuriérskou službou + 30 min. online konzultácia 

Dodanie do zahraničia: spoľahlivou kuriérskou službou + 30 min. online konzultácia

Kontakt: objednavky@mandala-fengshui.eu alebo tel. kontakt 00421 905 897 913

Kto je Ľubomír Slejzák?

Mandalovej tvorbe sa profesionálne venuje od roku 2004, kedy vytvoril unikátne know-how na tvorenie osobných a firemných mandál podľa 5 elementov a dátumu narodenia. Vytvoril už viac ako 3600 obrazov pre klientov z celého sveta, najviac odberateľov je zo Slovenska a z Českej republiky. V roku 2014 založil akciovú spoločnosť MANDALA Slovakia a.s., ktorá sa venuje rôznym mandalovým projektom a vedeckému mandalovému výskumu.

Vysokoškolské vzdelanie získal na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. O mandalách a východných náukách prednášal v rokoch 2009 – 2016 na Univerzite tretieho veku v Poprade. K jeho profesnému profilu patrí aj niekoľkoročné moderátorské pôsobenie v súkromných rozhlasových rádiách Flash Prešov a Rádio Tatry Poprad.

Od roku 2010 organizuje mandalové kurzy pre verejnosť i privátny sektor. Jeho mandalovými kurzami, workshopmi a eventami už prešli stovky ľudí. Mnohých z nich to naštartovalo k vlastnej mandalovej tvorbe. Venuje sa tiež individuálnej a skupinovej mandalovej terapii.

V roku 2011 vytvoril spolu s deťmi v Spišskom Hrhove najväčšiu slovenskú maľovanú mandalu zapísanú v slovenskej knihe rekordov.

V roku 2012 vytvoril s priateľmi vo Vysokých Tatrách na svahu Interski najväčšiu mandalu na svete (priemer 28,5 m) poskladanú z detských mandalových obrázkov, ktoré do mandalovej súťaže zaslalo viac ako 15000 detí z celého Slovenska.

V roku 2019 vytvoril špeciálny e-book Unikátny farebný kód, v ktorom odkrýva súvislosť dátumu narodenia s frekvenciami farebného spektra. Každý človek vyžaruje od svojho narodenia až do smrti unikátne farebné spektrum, ktoré ho charakterizuje a do veľkej miery ovplyvňuje jeho život. Keď sa osobné farebné spektrum naladí podľa harmonického princípu 5 elementov, dochádza k uvoľneniu podvedomého napätia a rozvinutiu plného potenciálu človeka. Na základe tohoto poznania tvorí Ľubomír Slejzák účinné osobné i firemné harmonizačné mandaly.Toto unikátne know-how plne využíva aj na profesionálnych mandalových teambuildingoch.

Ľubomír Slejzák žije so svojou manželkou Dankou a štyrmi deťmi v dedinke Spišský Hrhov, neďaleko Levoče na východe Slovenska, kde sa nachádza jeho Mandalový ateliér.

MEDIÁLNE VÝSTUPY: RTVS, Markíza, JOJ, časopisy Život, Slovenka, PLUS 7 dní, Profit, Čarovné Slovensko, Vitalita, Balans, Slovenský rozhlas, Rádio Regina, EuroTelevízia a iné.

REALIZÁCIE – harmonizačné, priestorové, eventové a mandalové: EXPONEA Bratislava, EXPONEA Londýn, WEE – weeCONOMY Group Mníchov, Hotel RESIDENCE – Donovaly, IBM Slovensko – Bratislava, IBG Budapešť, IBG Pezinok, Tanečné štúdio Praha, HARMONY ACADEMY – jazyková škola Trnava, Regeneračné centrum Košice, sídlo spoločnosti ENERGY s.r.o. Komárno, sídlo spoločnosti FINCLUB Slovakia s.r.o – Žilina, Čajovňa AMANA – Košice, Drinks24.sk – veľkoobchod Prešov, DIOCHI Slovakia s.r.o Trnava, Kafe LAMPY Bratislava a množstvo menších obchodných prevádzok i privátnych priestorov po celom Slovensku.

Mandala Nebeské šťastie

Rozhovor v Dámskom magazíne RTVS

Reportáž z mandalového workshopu